مشتریان راضی
صادرات کانتینر
ارسال به کشورها
صادرات بیش از تن/سال

گواهینامه

محصولات

همه
خرما
nhf-green-rotab

مضافتی ارگانیک

خرما
pars-pamir-rotatb

مضافتی

خرما
nhf-redd

زاهدی با بادام

خرما
nhf-red-rotab

مضافتی با گردو

خرما
maghzdar-parspamir

رنگنو با گردو

خرما
rotab-khoshk-parspamir

زاهدی خشک

خرما
zzz

زاهدی با بادام

خرما
parspamir-red-mhf-maghzdar-zah

مرداسنگ با بادام

خرما
مشاهدهٔ موارد بیشتری

جوایز